نشست تخصصی نقش مطبوعات در پیشبرد دانش ایران برگزار شد. نشست تخصصی نقش مطبوعات در پیشبرد دانش ایران برگزار شد. نمایشگاه عکس «ایران در آغاز قرن بیستم»، 29خرداد لغایت 20 تیرماه، ساعت 8 الی 16 افتتاح تالار جدید مطالعه با ظرفیت 110 صندلی نمایشگاه «نقش مطبوعات در پیشبرد دانش در ایران»، 8 خرداد لغایت 8 تیرماه، ساعت 8 الی 15 جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه