نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور عمومی و اداری

ین بخش از واحدهای دبیرخانه ،تاسیسات، خدمات و انتظامات تشکیل شده است و امور اداری، رفاهی و خدماتی کتابخانه را زیر نظر مدیریت و معاونت اجرایی انجام می دهد و در امور پشتیبانی بخش های مختلف کتابخانه وظایف محوله را عهده دار است.

 

این بخش در طبقۀ همکف کتابخانه قرار دارد.

 

سرپرست بخش: 

سوابق تحصیلی: 

 

تلفن: 61112503-61113224-66419382