نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی برگزاری مناقصه نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای دانشگاه

آگهی برگزاری مناقصه نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای دانشگاه

93/03/07

دانشگاه تهران درنظر دارد نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای خودرا ازتاریخ 1/4/93  حدود یکسال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.شرکت­های دارای صلاحیت می­توانند ازتاریخ 5/3/93 لغایت 13/3/93 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه مدیریت طرح­های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه؛ درخیابان 16آذر؛پلاک20؛ساختمان فولاد مراجعه نمایند. شرکت درمناقصه؛ ایجادحق برای شرکت کننده وایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای کارفرما نمی­ نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چهارچوب مقررات؛ صرفه و صلاح خود هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد مورخ 21/3/93 می­باشد. پیشنهادات رسیده ساعت 9 مورخ 24/3/93 دراتاق شورا ؛طبقه پنجم سازمان مرکزی دانشگاه تهران (تقاطع خیابان انقلاب و 16آذر) قرائت می­گردد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

تلفن تماس61112567