نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاه های آموزشی

جلسه کارگاه آموزشی هفتگی روز سه شنبه 95/08/11

کارگاه های آموزشی منابع علمی پردیس فارابی

کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley

کارگاه آموزشی هفتگی منابع علمی روز دوشنبه 95/07/26

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 1395

برگزاری سمینار آموزشی JCR and ESI ، WOS  در تاریخ 1395/07/07

برگزاری کارگاه آموزشی ISI در تاریخ 1395/06/01

کارگاه آموزشی پایگاه wiley در تاریخ 95/03/11 برگزار گردید.

همایش آموزشی پایگاههای Proquest وEbrary در تاریخ 95/02/05 

در ارتباط با برگزاری کارگاه های منابع علمی روزهای دوشنبه و سه شنبه

همایش آموزشی پایگاه استنادی ISI

اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه 94

برگزاری کارگاه آموزشی  ScienceDirect, Scopus, Mendeley در تاریخ 94/11/28

برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در تاریخ 94/09/23

  کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در تاریخ 94/09/15

  برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با منابع علمی به صورت هفته ای 

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت الزویر در تاریخ 94/09/02

برگزاری کارگاه آموزشی الزویر در تاریخ 94/07/28

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94