دسترسی به کتاب های الکترونیک (ebrary e-books)

دسترسی به کتاب های الکترونیک  (ebrary e-books) از طریق پایگاه پروکوئست برقرار شد. ایجاد حساب کاربری(account) برای دانلود کتابها الزامی است.

 

برای ایجاد حساب کاربری به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/tehran-ebooks/newAccount.action