نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 رییس کتابخانه مرکزی:    آقای دکتر علی اصغر پورعزت

 سوابق تحصیلی:    دکترای مدیریت دولتی- گرایش خط مشی گذاری

تاریخ انتصاب:     اسفندماه 1393

پست الکترونیکی:      pourezzat@ut.ac.ir

___________________________________________________________________

  معاون اجرایی:    آقای محمد مهدی خسرویان

 سوابق تحصیلی:     کارشناسی ارشد زبان و  ادبیات فارسی

تاریخ انتصاب:    خرداد ماه 1396

پست الکترونیکی:

___________________________________________________________________

 معاون تامین منابع علمی:    خانم مهندس معصومه آدینه

سوابق تحصیلی :    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس          

                            مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

تاریخ انتصاب:    خرداد ماه  1394

پست الکترونیکی:     madineh@ut.ac.ir  

___________________________________________________________________

معاون فنی:    آقای محمد اخوان دهدشتی

سوابق تحصیلی:                  

تاریخ انتصاب:   اردیبهشت ماه 1396

پست الکترونیکی:

___________________________________________________________________

مشاورین کتابخانه مرکزی:    

آقای دکتر نادر نقشینه

آقای دکتر رضا امیدی فر

خانم دکتر سوسن اصیلی