نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 رییس کتابخانه:

 

                        آقای  دکتر علی اصغر پورعزت

 

سوابق تحصیلی:

تاریخ انتصاب:  

پست الکترونیکی:      pourezzat@ut.ac.ir

                          

___________________________________________________________________

  معاون اجرایی:

 

                     خانم طاهره رشیدی

 

سوابق تحصیلی:     کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

                            کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد تهران

 

تاریخ انتصاب:    1387

پست الکترونیکی:

 

___________________________________________________________________

 معاون تامین منابع علمی:

 

                    خانم مهندس معصومه آدینه

 

سوابق تحصیلی :    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس          

                            مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

 

تاریخ انتصاب:

پست الکترونیکی:     madineh@ut.ac.ir  

 

___________________________________________________________________

معاون فنی: 

 

                    خانم دکتر سوسن اصیلی

 

سوابق تحصیلی:     دکترای تاریخ از دانشگاه الزهرا

                            فوق لیسانس کتابداری گرایش نسخه های خطی و آثار کمیاب دانشگاه تهران

 

تاریخ انتصاب:

پست الکترونیکی: