نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 رییس کتابخانه مرکزی:  آقای دکتر رسول جعفریان

 سوابق تحصیلی:  --------------------------------------------------------------

 تاریخ انتصاب:  آبان ماه 96

 پست الکترونیکی:

      

 معاون اجرایی:  آقای محمد مهدی خسرویان

 سوابق تحصیلی:    کارشناسی ارشد زبان و  ادبیات فارسی-------------------

 تاریخ انتصاب:  خرداد ماه 1396

 پست الکترونیکی:

      

 معاون تامین منابع علمیخانم مهندس معصومه آدینه

 سوابق تحصیلی:    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس          

                            مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

 تاریخ انتصاب:  خرداد ماه  1394

 پست الکترونیکی:   madineh@ut.ac.ir  

 

 معاون فنی:  آقای محمد دهدشتی اخوان

 سوابق تحصیلی:       -----------------------------------------------------         

 تاریخ انتصاب:  اردیبهشت ماه 1396

 پست الکترونیکی:

 

مشاورین کتابخانه مرکزی:    

آقای دکتر نادر نقشینه

خانم دکتر سوسن اصیلی