نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالب صفحه کارگاههای آموزشی

 

جلسه کارگاه آموزشی هفتگی روز سه شنبه 95/08/11

 

کارگاه های آموزشی منابع علمی پردیس فارابی

 

کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

 

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley

 

کارگاه آموزشی هفتگی منابع علمی روز دوشنبه 95/07/26

 

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 1395

 

برگزاری سمینار آموزشی JCR and ESI ، WOS  در تاریخ 1395/07/07

 

برگزاری کارگاه آموزشی ISI در تاریخ 1395/06/01

 

کارگاه آموزشی پایگاه wiley در تاریخ 95/03/11 برگزار گردید.

 

همایش آموزشی پایگاههای Proquest وEbrary در تاریخ 95/02/05 

 

در ارتباط با برگزاری کارگاه های منابع علمی روزهای دوشنبه و سه شنبه

 

همایش آموزشی پایگاه استنادی ISI

 

اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه 94

 

برگزاری کارگاه آموزشی  ScienceDirect, Scopus, Mendeley در تاریخ 94/11/28

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در تاریخ 94/09/23

 

  کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در تاریخ 94/09/15

 

  برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با منابع علمی به صورت هفته ای 

 

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت الزویر در تاریخ 94/09/02

 

برگزاری کارگاه آموزشی الزویر در تاریخ 94/07/28

 

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94