امور مالی

این بخش نسبت به دریافت اعتبارات مورد نیاز کتابخانه براساس برنامه تنظیم شده اعتبارات دانشگاه اقدام و گزارشهای لازم را به مدیریت کتابخانه ارائه می نماید و بر مبنای برنامه پیش بینی شده سالانه کتابخانه که به تایید مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد رسیده است اقدامات لازم را بعمل می‌آورد.

 

این بخش در طبقۀ همکف کتابخانه قرار دارد.

 

سرپرست بخش:  مشهود علامی مهماندوستی

سوابق تحصیلی:

 

تلفن: 61112952