آرشیو اخبار منابع علمی آرشیو اخبار منابع علمی

برقراری دسترسی موقت به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection

برقراری دسترسی موقت به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection

1391/6/15

دسترسی به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection بصورت موقت و به مدت یکماه از تاریخ شنبه 8 سپتامبر لغایت جمعه 5 اکتبر 2012 برقرار گشته است.لینک دسترسی به این مجموعه عبارت است از

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=case_studies&issn=2045-0621&subject=100001&show=subs