آرشیو اخبار منابع علمی آرشیو اخبار منابع علمی

کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

لیست کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی به شرح زیر می باشد:

 

1.  شنبه 8 آبان 1395  ------ کارگاه ISI

2. یکشنبه 9 آبان 1395 ------ کارگاه Elsevier  وMendeley 

3. یکشنبه 16 آبان 1395 ------ کارگاه Proquest  (لغو شده است)

 

 

کلیه کارگاه ها از ساعت 11:30 لغایت 13 برگزار می گردد.