مجموعه ها مجموعه ها

مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران حاوی بیش از یک میلیون مدرک، شامل کتابهای چاپی ، نشریات ادواری، نسخه های خطی ، میکروفیلم ها ، نسخه های عکسی ، اسناد و عکس های تاریخی ، کتاب های چاپ سنگی ، پایان نامه‌های تحصیلی ، اسناد و مدارک علمی ، نقشه‌ها و کتاب‌های درسی و مراجع و منابع الکترونیکی است :

کتابهای چاپی

مجموعه کتاب های چاپی فارسی و عربی کتابخانه در حال حاضر بالغ بر 200000 جلد است که شامل بیش از 110000 عنوان می‌شود و روزبه‌روز بر تعداد این مجموعه افزوده می‌گردد. این مجموعه از نظر موضوع بسیار متنوع و در زمینه‌های مختلف علمی ، ادبی و هنری است .

مجموعه کتاب‌های چاپی لاتین بیشتر به زبان انگلیسی و نیز به زبان فرانسوی ، آلمانی ، روسی ، ایتالیایــی و برخی زبان‌های دیگر است و بالغ بر بیش از 100000 جـلد و در حدود 80000 عنوان است . این مجموعه بیشتر شامل موضوعات مربوط به شرق شناسی ، ایران‌شناسی، اسلام شناسی ، نسخه شناسی ، کتابداری و اطلاع رسانی و کتاب‌های مرجع است و در مخازن 3و4 و تالار مرجع (ابوریحان) و تالار ایرانشناسی(محمد علی جمالزاده) از طریق برگه‌دان‌های مستقر در طبقه اول و شبکه رایانه‌ای کتابخانه قابل بازیابی است و تعداد کتب انگلیسی و سایر زبانهای لاتین بالغ بر 120000 جلد می باشد .

نشریات ادواری

مجموعه نشریات ادواری فارسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادیکی از مهم‌ترین و بزرگترین مجموعه‌های نشریات فارسی در کشور به شمار می‌رود و در حال حاضر شامل حدود 1600 عنوان مجله و حدود 3000 عنوان روزنامه فارسی است .

مجموعه نشریات ادواری لاتین شامل حدود 3600 عنوان مجله ، بیشتر به زبان انگلیسی و نیز تعدادی به زبان فرانسوی ، آلمانی ، ایتالیایی ، روسی و زبان‌های دیگر و 15 عنوان روزنامه است. این مجموعه بنا بر نیازهای آموزشی رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه‌های مختلف پژوهشی گرد آوری شده است .

دوره‌هــای صحافی شده نشریات فارسی و عربی ، شامل بیش از 300000 جلد در مخزن 7 کتابخانه و دوره‌های صحافی شده نشریات لاتین ، شامل بیش از 150000 جلد در مخزن 5 کتابخانه نگهداری می‌شود.

مجموعه نشریات کتابخانه از طریق کاردکس‌های موجود در بخش نشریات و شبکه رایانه ای کتابخانه قابل بازیابی است.

 

نسخه های خطی

این مجموعه شامل حدود 17000 جلد کتاب خطی ، به زبان فارسی و عربی و ترکی است . میان این مجموعه تعداد بسیاری نسخه های نفیس ، نسخه‌های کهن و نسخه‌هایی به خط مؤلف و علما و مشاهیر وجود دارد.

این مجموعه از طریق هجده جلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و فهرست‌های انتشار یافته مجموعه نسخه‌های خطی دانشکده‌های ادبیات ، الهیات ، پزشکی و حقوق و نیز شبکة رایانه‌ای کتابخانه قابل بازیابی است و در گنجینه نسخه‌های خطی در طبقه اول کتابخانه نگهداری می‌شوند .

 

اسناد تاریخی

مجموعه اسناد تاریخی شامل فرمان‌ها ، احکام، نامه‌ها ، قباله‌ها ، وقف نامه‌ها ، عقدنامه‌ها، اسناد مالی و غیره است و در حدود 60000 برگ سند را در بر می‌گیرد .

وجود یک برگ سند مورخ 866 ق . مربوط به تولیت آستان سلطان شیخ محمود، دو مجموعه سند متعلق به دورة صفوی و مجموعه اسناد و نامه‌های برخی معاصران، از جمله سید محمد علی جمالزاده، از جمله ویژگی‌های ارزشمند این مجموعه است .

این مجموعه در حال حاضر در حال سازماندهی و فهرست نویسی است و برخی اوراق آن از طریق فهرست‌های چاپ شدة نسخه‌های خطی قابل بازیابی است و در گنجینة نسخه‌های خطی کتابخانه نگهداری می‌شوند.

 

میکروفیلم ها و نسخه های عکسی

این مجموعه شامل حدود 8500 حلقه میکروفیلم و 7500 جلد نسخه عکسی است. بخش بزرگی از این مجموعه از روی برخی نسخه‌های خطی کتابخانه داخل و خارج از کشور تهیه شده است. تعداد بسیاری از میکروفیلم‌های این مجموعه، به منظور حفظ نسخه های ارزشمند و نیز ارائه تصویر به درخواست کنندگان، از روی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه تهیه شده است، در این مجموعه همچنین میکروفیلم بخشی از نشریات قدیمی ایران وجود دارد.

این مجموعه از طریق سه جلد فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد قابل بازیابی است و در محلی در نیم طبقة دوم کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شوند.

 

عکس‌های تاریخی

این مجموعه شامل 22000 قطعه عکس از رجال، مناظر و ابنیة ایران مربوط به دورة قاجار و پهلوی است . تعدادی از این عکس ها از روی مجموعه عکس‌های متعلق به ادارة بیوتات سلطنتی ناصرالدین شاه و آلبوم‌های برخی از رجال دورة قاجار و معاصر تهیه شده است .

این مجموعه از طریق دو جلد فهرست عکس‌های تاریخی ایران قابل بازیابی است و در مخزن میکروفیلم‌ها و نسخه های عکسی کتابخانه نگهداری می شود.

 

کتاب‌های چاپ سنگی

این مجموعه بالغ بر 9000 جلد کتاب چاپ سنگی ، به زبان فارسی، عربی ، ترکی و اردو است . شیوة طبقه بندی کتاب های چاپ سنگی براساس قطع کتاب است و شماره راهنمای آنها با حروف D،C، B،A مشخص شده است .

این مجموعه از طریق برگه‌دان ویژه‌ای در بخش خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و شبکه رایانه‌ای کتابخانه قابل بازیابی است و در محل ویژه‌ای در نیم طبقه دوم کتابخانه نگهداری می‌شود.

 

پایان نامه‌های تحصیلی

این مجموعه بالغ بر 45000 عنوان پایان نامة تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران از 21 دانشکده و مؤسسات و مراکز وابسته به دانشگاه تهران ، در مقاطع کارشناسی (رشته‌های دانشکده هنرهای زیبا) ، کارشناسی ارشد و دکتری است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. قدیمی‌ترین پایان نامه‌های موجود در این مجموعه مربوط به دارالمعلمین عالی و مربوط به سال تحصیلی 1311-1312 است .

این مجموعه از طریق برگه‌دان‌های موجود در جنب بخش اسناد و پایان نامه‌ها و شبکه رایانه‌ای کتابخانه قابل بازیابی است و در مخزن 6 کتابخانه نگهداری می‌شوند و شامل پایان‌نامه‌های قدیمی (از ابتدا تا سال 1367) و پایان نامه‌های جدید ( از سال 1368 به بعد) است.

 

اسناد و مدارک علمی

این مجموعه شامل گزارش‌ها ، مقالات سمینارها ، نشریات سازمانی ، قوانین و آیین نامه ها، اساسنامه‌ها، آمارنامه ها ، سالنامه‌ها ، تقویم‌ها و غیره است و در حدود 40000 سند و مدرک علمی به زبان فارسی و عربی و در حدود 20000 سند به زبان‌های دیگر را در برمی‌گیرد.

سه سالنامة ایران مربوط به سال‌های 1290 و 1291 و 1292 ش که به صورت چاپ سنگی است و تقویمی مربوط به سال 1268 ق از جمله قدیمی‌ترین مدارک موجود در این مجموعه هستند .

کار فهرست نویسی و سازماندهی این مجموعه در حال حاضر در بخش اسناد و پایان‌نامه‌های کتابخانه در حال انجام است . این مجموعه در مخزن 6 کتابخانه نگهداری می‌شود.

 

کتاب‌های درسی

این مجموعه شامل مجموعة کتاب‌های درسی مدرسة دارالفنون و کتاب های درسی دوره‌های مختلف وزارت فرهنگ قدیم و آموزش و پرورش (تا سال 1370) بالغ بر 5000 جلد است و در مخزن 6 کتابخانه نگهداری می‌شود .

 

نقشه‌ها

این مجموعه شامل نقشه‌های قدیم و جدید ایران ، استان ها و شهرستان‌های مختلف کشور، نقشه‌های جهان و کشورهای مختلف دنیاست. این نقشه ها بیشتر به زبان فارسی ، انگلیسی و فرانسوی هستند . در این مجموعه پنج نقشه قدیمی وجود دارد که چاپ سنگی هستند.

کار فهرست نویسی و سازماندهی این مجموعه در حال حاضر در بخش اسناد و پایان نامه‌ها در حال انجام است . این مجموعه در فایل‌های ویژه ای در مخزن 6 کتابخانه نگهداری می‌شود.

 

منابع و مراجع الکترونیکی

این مجموعه شامل لوح‌های فشرده تهیه شده از مجموعة کتابخانه، شامل کتاب‌های چاپی، نشریات ، نسخه‌های خطی و میکروفیلم ها و اسناد و مدارک علمی است .

این مجموعه در بخش فناوری اطلاعات کتابخانه نگهداری می شود.