خدمات پایان نامه ها خدمات پایان نامه ها

       کلیه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سایر دانشگاهها ، اعضای هیات علمی و محققین

 در صورت عضویت می توانند از خدمات مطالعه در محل (مخزن 6) استفاده نمایند .

·         در بخش اسناد نیز کلیه دانشجویان ، محققین می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان متبوع

     و در صورت عضویت از اسناد استفاده نمایند لازم به ذکر است که در این بخش از اسناد علمی طبق تعرفه‌های

     مصوب ، تصویر ارائه می‌گردد