تماس با حوزه مدیریت کتابخانه

تلفن های تماس : 66466199 , 66495389         

دورنگار:   66495388

مدیریت کتابخانه

 رییس کتابخانه:

 

                        آقای  دکتر علی اصغر پورعزت

 

سوابق تحصیلی:    دکترای مدیریت دولتی- گرایش خط مشی گذاری

تاریخ انتصاب:     اسفندماه 1393

پست الکترونیکی:      pourezzat@ut.ac.ir

                          

___________________________________________________________________

  معاون اجرایی:

 

                     خانم طاهره رشیدی

 

سوابق تحصیلی:     کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

                            کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد تهران

 

تاریخ انتصاب:    1387

پست الکترونیکی:

 

___________________________________________________________________

 معاون تامین منابع علمی:

 

                    خانم مهندس معصومه آدینه

 

سوابق تحصیلی :    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس          

                            مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

 

تاریخ انتصاب:    خرداد ماه  1394

پست الکترونیکی:     madineh@ut.ac.ir  

 

___________________________________________________________________

معاون فنی: 

 

                    آقای محمد اخوان دهدشتی 

 

سوابق تحصیلی:     

                           

 

تاریخ انتصاب:   اردیبهشت ماه 1396

پست الکترونیکی: