نسخه های خطی و اسناد نسخه های خطی و اسناد

این بخش وظیفۀ تهیه، گردآوری، ساماندهی، فهرست نویسی و نگهداری مجموعه کتابهای خطی اسناد تاریخی، میکروفیلم ها، نسخه های عکسی، کتاب های چاپ سنگی و عکس‌های تاریخی و کتاب های نایاب و برخی مجموعه های ویژه را برعهده دارد.مجموعه نسخه های خطی کتابخانه های دانشکده ادبیات، الهیات، پزشکی وحقوق در این بخش نگهداری می شود. تاکنون 18 جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی، 7 جلد فهرست مربوط به مجموعۀ نسخه های خطی کتابخانه های دانشکده ها، 3 جلد فهرست میکروفیلم ها و 2 جلد فهرست عکس های تاریخی منتشر شده است.

در حال حاضر فهرست نویسی نسخ خطی٬اسناد تاریخی٬عکس های تاریخی ٬میکرو فیلم وکتابهای چاپ سنگی و کتاب هایچاپی نایاب توسط کارشناسان این بخش انجام میشود.

ازدیگر وظایف این بخش تهیه میکروفیلم از نسخه های خطی و اسناد با همکاری بخش دیداری و شنیداری و شناسایی و ارسال کتاب های خطی و اسناد فرسوده به بخش حفاظت و مرمت کتابخانه است.

در این بخش برای فهرست نویسی و سازماندهی مواد موجود در بخش علاوه بر منابع رایج برای فهرست نویسی کتاب، از کلیه فهرست های نسخه های خطی، میکروفیلم ها و نسخه های عکسی کتابخانه های ایران و خارج از کشور، انواع کتابشناسی ها، اصطلاحنامه ها، کتاب های رجال و تذکره ها و دیگر مراجع و منابع اسلامی نیز استفاده می شود.

این بخش مشتمل بر سه قسمت می باشد:

  • مخزن نسخ خطی و عکس در طبقه اول
  • تالار مطالعه نسخ خطی(محمد تقی دانش پژوه) در طبقه اول
  • تالار نفیس (خواجه نصیر الدین طوسی) در طبقه همکف

 

  

  سرپرست بخش:  پریسا کرم رضایی

  سوابق تحصیلی : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تلفن:  61112837