کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی

 

جهت دسترسی به کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید:

 

 

ردیف

نماد

 نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست کتب در دسترس - راهنما

 وضعیت

1

Ebrary همه موضوعات   اشتراک

2

John Wiley همه موضوعات   اشتراک

3

Science Direct همه موضوعات   اشتراک

4

Springer همه موضوعات   اشتراک

5

Taylor & Francis علوم انسانی، اجتماعی و محیط زیست  

اشتراک

 

6

Cambridge Books همه موضوعات  

 عدم اشتراک

(در صورت نیاز از طریق سامانه تحویل مدرک)

7

Oxford English Dictionary فرهنگ لغت         عدم اشتراک

8

Oxford Art Online هنر و معماری   عدم اشتراک

9

Oxford Islamic Studies مطالعات اسلامی   عدم اشتراک

10

Oxford Scholarship Online همه موضوعات   عدم اشتراک

11

Museum of Art and Archaeology university of Oxford موزه هنر و معماری دانشگاه آکسفورد   دسترسی آزاد

11

بزرگترین پایگاه کتابخانه ای علوم اسلامی علوم انسانی و مطالعات اسلامی   دسترسی آزاد

12

Encyclopaedia Iranica      

13

Encyclopaedia of Philosophy      

14

The Cambridge History of IRAN      

15

The New Cambridge History of Islam      

16

Encyclopeadia of Islam