نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین شماره نسخه های چاپی مجلات دانشگاه تهران منتشر شد

آخرین شماره نسخه های چاپی مجلات دانشگاه تهران منتشر شد


آخرین شماره نسخه های چاپی مجلات دانشگاه تهران منتشر شد

94/03/06

آخرین نسخه های چاپی مجلات دانشگاه تهران که در واحد مجلات اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه (به عنوان ناشر مجلات علمی دانشگاه) منتشر شده اند، بدین شرح اعلام می گردد:

 

1. Iranian Journal of Veterinary Medicicine, Vol. 9, , No 1, Spring 2015

2. به زراعی کشاورزی، دوره 16، شماره 2، تابستان 1393

3. مدیریت آب و آبیاری، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

4. محیط زیست طبیعی، دوره 67، شماره 4، زمستان 1393

5. تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 3، پاییز 1393

6. محیط شناسی، دورة 40، شماره 4، زمستان 1393

7. پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 3، پاییز 1393

8. مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 4، زمستان 1393

9. علوم زیستی ورزشی، دوره 6، شماره 4، زمستان 1393

 

خاطرنشان می سازد نشریات ذکر شده در پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران به آدرس https://journals.ut.ac.ir/list_0.html نمایه گردیده اند و در دسترس دانشجویان قرار دارد.