اهدای کتاب ارزشمند به کتابخانه مرکزی در حوزه ادبیات شیعی

جناب آقای حسین اسماعیلی مولف کتاب زمجی نامه، نسخه ای از کتاب خود را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا کرده اند. در مقدمه ی این کتاب آمده است: 
زمجی نامه دنباله منطقی ابومسلم نامه است و از دیدگاه داستانی به شرح رویدادهایی می پردازد که پس از قتل ابومسلم به وقوع پیوسته است. همانطور که تاریخ نگاران در آثار خود پیامد این واقعه را با ثبت شورش های خونخواهانه ی همرزمان ابومسلم بازتاب داده اند، داستان سرایان نیز، به سبک و سیاق خود، به جنبش های کینه جویانه ی ابومسلم به شکل ادبی پرداخته اند. یکی از دستآوردهای قصه پردازان مورد نظر همین زمجی نامه است که اینک پیشکش به دوستداران ادبیات روایی فارسی می شود.