اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

جناب آقای حسین محلوجی، جلد پنجم دانشنامه کاشان را  به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.
این کتاب شامل عکس‌های بزرگانی از کاشان است که در زمان قاجار صاحب منصب بوده یا شهرتی داشته اند.