اهدای یک نسخه خطی ارزشمند از مثنوی معنوی به کتابخانه مرکزی

یک نسخه خطی ارزشمند از مثنوی معنوی توسط خانواده مرحوم متین، از صحافان درجه اول کشور به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

با تشکر از جناب شاهین متین. این نسخه به شماره 11744 در بخش خطی ثبت شد.