اهدا بیش از 180 نسخه خطی اسلامی و 500 نسخه چاپی به کتابخانه مرکزی

تعداد بیش از 180 نسخه خطی اسلامی از طرف خاندان حکاک درهفته آخر دیماه 1398 به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء گردید. این نسخه متعلق به آقای سید علی حکاک است. 
بعلاوه پانصد کتاب چاپی نیز به کتابخانه مرکزی اهدا شده است.
از خاندان حکاک، بویژه آقای سید محمد حکاک و آقای دکتر حسن احمدی متشکر و سپاسگزاریم.