اهدا سه عنوان کتاب به کتابخانه مرکزی

  • کتاب "گزیده ای از شاهنامه فردوسی" اهدایی به کتابخانه مرکزی، 1260 صفحه و چاپ نگارستان اندیشه
  • تازه ترین شماره فرهنگ خطی، مجله مرکز تحقیقات خطی در هامبورگ آلمان، اهدایی به کتابخانه مرکزی
  • کتاب "نگاره ها و نقاشی هایی از چنگیز خان از دید چهره های معروف جهان"  اهدایی دوست عزیز جناب دکتر وثوقی به کتابخانه مرکزی، 527 صص.