اهدا چهل عنوان کتاب از سوی موزه هنرهای معاصر تهران به کتابخانه مرکزی

چهل عنوان کتاب از سوی موزه هنرهای معاصر تهران، در تاریخ 18 مهرماه 1397 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد.