اهدا کتابخانه مرحوم ابوالقاسم شیرازی به کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرحوم ابوالقاسم شیرازی از وکلای برجسته، توسط خانواده محترم ایشان به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد. 

کتابهای ارزشمند این کتابخانه در تاریخ 1397/12/28، آخرین روز کاری سال، به همت همکاران خدمات، به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران منتقل شد.