اهدا 160 نسخه کتاب چینی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

160 نسخه کتاب چینی در موضوعات تاریخ و ادبیات چین و همچنین فرهنگ چینی به فارسی از طرف گروه انتشارات صادرات و واردات ملی چین به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا گردید. بدیهی است پس از ثبت و فهرستنویسی در اختیار مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.