اهدا 262 عنوان کتاب نفیس از طرف کتابخانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کتابخانه مرکزی

تعداد 262 عنوان کتاب نفیس از طرف کتابخانه مرکزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا گردید. این کتاب ها پس از ثبت و فهرستنویسی در اختیار مراجعان محترم قرار می گیرد.
همچنین حدود 200 عنوان کتاب و 71 نسخه مجله در موضوعات تاریخ، باستان شناسی، مردم شناسی و... از طرف پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به کتابخانه مرکزی اهدا گردید که پس از ثبت و فهرستنویسی در اختیار مراجعان محترم قرار می گیرد.