اهدا 90 عنوان کتاب انتشارات نگارستان اندیشه به کتابخانه مرکزی

90 عنوان کتاب انتشارات نگارستان اندیشه در تاریخ 9 بهمن ماه 1397 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد.