نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی برگزاری مناقصه نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای دانشگاه

آگهی برگزاری مناقصه نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای دانشگاه


آگهی برگزاری مناقصه نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای دانشگاه

93/03/07

دانشگاه تهران درنظر دارد نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای خودرا ازتاریخ 1/4/93  حدود یکسال از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.شرکت­های دارای صلاحیت می­توانند ازتاریخ 5/3/93 لغایت 13/3/93 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه مدیریت طرح­های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه؛ درخیابان 16آذر؛پلاک20؛ساختمان فولاد مراجعه نمایند. شرکت درمناقصه؛ ایجادحق برای شرکت کننده وایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای کارفرما نمی­ نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چهارچوب مقررات؛ صرفه و صلاح خود هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد مورخ 21/3/93 می­باشد. پیشنهادات رسیده ساعت 9 مورخ 24/3/93 دراتاق شورا ؛طبقه پنجم سازمان مرکزی دانشگاه تهران (تقاطع خیابان انقلاب و 16آذر) قرائت می­گردد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

تلفن تماس61112567