بازدید آخرین نوه مرحوم رشدیه از کتابخانه مرکزی

سرکار خانم بهدخت(فاطمه) رشدیه، آخرین نوه مرحوم رشدیه به همراه دکتر حضرتی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و از استادان گروه تاریخ، در تاریخ 97/08/26 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند.