بازدید استادان گروه تاریخ دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی

استادان گروه تاریخ دانشگاه تهران در تاریخ 1397/02/23 از مخزن نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.