بازدید آقای خوانساری، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه نشر کتاب از کتابخانه مرکزی

جناب آقای خوانساری، از اتاق بازرگانی تهران و فعال در عرصه نشر و کتابهای اقتصادی در تاریخ 1397/08/26 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کرد.