بازدید بنیانگذار موسسه نیکوکاری جمیلی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

مهندس جمیلی، بنیانگذار موسسه نیکوکاری جمیلی که چندی قبل نوسازی تالار ابوریحان در کتابخانه مرکزی با حمایت مالی ایشان انجام شد، در تاریخ 23 مردادماه  1397 از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند.
 
امید است در آینده نیز شاهد ادامه ی حمایت های ایشان از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران باشیم.