بازدید خانم دکتر نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، در تاریخ 97/04/26 از کتابخانه مرکزی بازدید کرده و درباره همکاریهای مشترک کتابخانه و شورای کتاب کودک گفتگو نمودند.