بازدید دانشجویان کشور سوریه از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

گروهی از دانشجویان کشور سوریه در تاریخ 1397/05/02 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.