بازدید دختر مرحوم علی بابایی از روند ثبت و آماده سازی مجموعه اهدایی پدرش

سرکار خانم پریسا علی بابایی در تاریخ 11 مهر 1397 از کتابخانه مرکزی و روند ثبت و آماده سازی مجموعه ی اهدایی پدرشان بازدید کردند.
مجموعه ی مذکور بالغ بر چند هزار جلد کتاب ارزشمند به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه است که از نظر موضوعی اغلب در حوزه های علوم سیاسی، تاریخ و ادبیات جای می گیرد.
مرحوم غلامرضا علی بابایی، یکی از نویسندگان و مترجمان سرشناس ایران و یکی از دیپلمات های سابق وزارت امور خارجه ایران بود.