بازدید دکتر ده پهلوان، رئیس موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی

دکتر ده پهلوان، رئیس موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران در تاریخ 13 مردادماه 1397 از نمایشگاه آثار قدیمی کتابخانه مرکزی بازدید کردند. در این نمایشگاه، شماری از دستگاه های قدیمی برای عکس برداری، و برخی از دستگاه صوتی قدیمی ارائه شده است.