بازدید دکتر زکریا کورشون از استادان دانشگاه محمد فاتح استانبول و شماری از مسوولان عتبه عباسیه از کتابخانه مرکزی

دکتر زکریا کورشون از استادان دانشگاه محمد فاتح استانبول و شماری از مسوولان و  پژوهشگران عتبه عباسیه (ع) درتاریخ 97/02/02 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.