بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از نمایشگاه مطبوعات قدیمی پزشکی کتابخانه مرکزی

دکتر کریمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی، دکتر صحرائیان و دکتر کبیری از نمایشگاه مطبوعات قدیمی پزشکی در تاریخ 28 آذرماه 1398 بازدید کردند.

خاطر نشان می سازد این نمایشگاه از تاریخ 98/09/16 لغایت 98/10/07 در طبقه همکف کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.