بازدید رئیس کتابخانه دانشکده شرق شناسی دانشگاه ورشو از کتابخانه مرکزی

رئیس کتابخانه دانشکده شرق شناسی دانشگاه ورشو در تاریخ 1398/02/04 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کرد.