بازدید رییس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه ژنگژو چین از کتابخانه مرکزی

رییس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه ژنگژو چین و هیات همراه در تاریخ 1398/02/03 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند.