بازدید سفیر محترم کشور پرتغال از بخش خطی کتابخانه مرکزی