بازدید متخصصان موسسه حقوق دانشگاه شانگهای از کتابخانه مرکزی

تعدادی از متخصصان موسسه حقوق دانشگاه شانگهای در تاریخ دوشنبه 20 آذرماه 1396 از کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران بازدید نموده و با منابع چاپی و خطی موجود در کتابخانه آشنا شدند.