بازدید مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر کوثری مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران در تاریخ 19 شهریور 1397 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.