بازدید معاونت برنامه ریزی و فناوری دانشگاه از کتابخانه مرکزی

آقای دکتر مقاری معاونت برنامه ریزی و فناوری دانشگاه در تاریخ 1397/08/27 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کرد.