بازدید معاون دانشگاه رن مین چین از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

معاون دانشگاه رن مین چین در تاریخ 97/08/01 از بخش آسیب شناسی و مرمت اسناد و همچنین بخش ایران شناسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید به عمل آوردند.