بازدید ناشر پایگاه پروکوئست و نماینده ناشر IEEE از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

ناشر پایگاه اطلاعات علمی پروکوئست و نماینده ناشر علمی IEEE در تاریخ 8 اسفند 1396 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.