بازدید هیئت چینی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

هیئت چینی در تاریخ 1398/02/02 از کتابخانه مرکزی بازدید و با دکتر جعفریان در زمینه همکاری های مشترک کتابخانه ای گفتگو کردند.