بازدید هیأت بلندپایه اندونزی و رییس دیوان عالی این کشور از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

هیأت بلندپایه اندونزی و رییس دیوان عالی این کشور از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در تاریخ 2مرداد 1397 بازدید کردند.