بازدید هیأت عالی رتبه آکادمی علوم مجارستان از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

هیأت عالی رتبه  آکادمی علوم مجارستان در تاریخ نهم مهرماه 1397 از کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران بازدید کردند.