بازدید پژوهشگران آلمانی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

آقای کریستف راخ رئیس بخش نسخ خطی شرقی کتابخانه برلین آلمان، خانم الیزه استورکنبوم استاد تاریخ هنر ایرانی اسلامی دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند و خانم کلودیا کولینی پژوهشگر مرکز مطالعه فرهنگ نسخ خطی دانشگاه هامبورگ آلمان در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ با آقای دکتر رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ملاقات کرده و در ادامه از بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.