بازدید پژوهشگران علوی شناس مقیم آلمان و ترکیه از کتابخانه ی مرکزی

پرفسور علی یامان، جمال الدین اوزر، حسن دلیل و تورگای تمیز، پژوهشگران علوی شناس مقیم آلمان و ترکیه، در تاریخ 1396/10/24 از کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران بازدید کردند.